top of page
Search

Legliz Betèl nan Saint-Louis Du Sud - Bethel Baptist Church in Saint-Louis Du Sud

Updated: Jun 11, 2022

"Gremesi kris la, tout pati nan kò a byen organize ansanm, yo tout byen mare youn ak lot nan jwenti yo. Konsa le chak pati fe sa yo gen pou yo fe a, tout kò a ap grandi, l’ap devlope nan renmen" Efezyen 4:16. De (2) pilye Sosyete Ayisyen an se legliz ak lekòl. Gen kèk lekòl primè oswa lekòl segondè ki pa asosye avèk yon legliz. Men pifo lekol Ayiti asosye avek yon legliz. Malgre objektif nou nan BASSA se pou amelyore edikasyon nan kominote nou yo, nou rekonèt wòl legliz jwe nan sistèm edikasyon nou an. Pastè Jeudiüs Altidor se Pastè ak direktè Legliz Betèl ak Akademi Betèl. Li te kòmanse lekòl la an 1982, e 1988 lekòl la kòmanse voye timoun nan egzamen nasyonal 6yèm ane. kounye a, lekòl la gen elemantè jiskaske Philo (dènye klas lekòl segondè). Sa gen kèk ane depi l te kòmanse konstwi legliz la ak mwayen pal. Nan 2020, li finalman te kòmanse bati legliz la ak brik. Malerezman, nan lane 2020, tranblemanntè 14 Out ki te ravaje depatman sid peyi Ayiti a te detwi Akademi betèl ak Legliz Batis Betèl la. BASSA rankontre Pastè Altidor pandan travay nou nan zòn nan. Sa fe 40 tan depi Pastè ap sèvi kominote Saint-Louis Du Sud la. Lekòl li ak legliz li a te vin youn nan piè enpotan nan kominote a. Pastè Altidor te beni ak sipò nan men lòt òganizasyon, men, lòt mwayen enstitisyonèl yo pa sifi. Nou mande w pou ede nou ede Pastè Altidor rebati kominote nou an.


Ou se Benediksyon ke nou ap chache a, ede Pastè Altidor kontinye travay la pa ajoute non ou nan https://gofund.me/ead6e070


“From whom the whole body, being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love” Ephesians 4:16. The two pillars of the Haitian Society are church and school. There are very few primary or secondary schools that is not associated with a church. Although our aim in BASSA is improving education in our communities, we do recognize the vital role that the church played in our education system. Pastor Jeudiüs Altidor is the Pastor and Headmaster of Bethel Baptist Church and Bethel Academy. He started the school in 1982, and 1988 the school start sending kids to perform in the 6th grade national exam. now the school has elementary until Philo (last grade of high school). He started construct the church years ago with the means that he had. In 2020, he finally started to build the church with concrete bricks. Unfortunately, in 2021, the August 14th Earthquake that ravaged the southern departments of Haiti destroyed both Bethel Academy and Bethel Baptist Church. BASSA met Pastor Altidor during our work in the area. The Pastor has been serving the Community of Saint-Louis Du Sud for 40 years. His school and church have become a landmark of the community. Pastor Altidor has been blessed with support from other organizations, although, other institutional means would not suffice. We asked you to help us help Pastor Altidor rebuild our community.


You are the Blessing that We Seek. Add your Initials to https://gofund.me/ead6e070 to help us continue to do the work!Team BASSA

90 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page